Jakie są różnice między PPK i OFE?

Środki zgromadzone z PPK, w przeciwieństwie do tych w OFE, nie są powiązane z ZUS. Ponadto, można je wypłacić w dowolnym momencie. Co jeszcze różni Pracownicze Plany Kapitałowe od środków zgromadzonych w ZUS?

Zarówno Pracownicze Plany Kapitałowe, jak i otwarte fundusze emerytalne wspierają pracowników w długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę. Na tym jednak ich podobieństwa się kończą. PPK i OFE znacząco różnią się od siebie.

Czym jest PPK i OFE?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system dobrowolnego, prywatnego, długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Program PPK finansowany tworzony jest przez pracowników, pracodawców i państwo. Wpłat na indywidualny rachunek uczestnika PPK dokonuje bowiem zatrudniony i zatrudniający. Państwo z kolei dokonuje jednorazowej wpłaty powitalnej i, regularnie, dopłat rocznych. Więcej o PPK dowiesz się na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

Otwarty Fundusz Emerytalny jest zaś instytucją finansową, której głównym zadaniem jest efektywne inwestowanie wpłacanych do niej składek . Inwestycje, głównie w akcje spółek notowanych na giełdzie, mają przynosić jak największy zysk swoim członkom. Wypracowane zyski można wykorzystać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czym się różni PPK od OFE?

Jedną z różnic jest to, że PPK nie są powiązane z ZUS. Podczas gdy w OFE wpłacana składka jest częścią obowiązkowej składki emerytalnej odprowadzanej do ZUS, w przypadku PPK środki odprowadzane są prosto na rachunek uczestnika PPK w wybranej przez pracodawcę, w porozumieniu z pracownikami, instytucji finansowej.

Zasadnicza różnica jest także w sposobie inwestowania środków. Profil inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych jest ściśle określony ustawą i polega na wysokim udziale akcji. Struktura inwestycyjna nie zmienia się wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego członka OFE i dopiero 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego rozpoczyna się przekazywanie środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe inwestują z kolei w fundusze cyklu życia. Dopasowują one poziom ryzyka do konkretnego etapu życia uczestnika i wraz z upływem czasu – a więc zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia wieku około emerytalnego -– rośnie zaangażowanie w bezpieczniejsze instrumenty finansowe.

Zasadnicza różnica między PPK i OFE odczuwalna jest także w wysokości opłat. Opłaty w PPK są bowiem niższe. W Pracowniczych Planach Kapitałowych limit wysokości opłat za zarządzaeniea wynosi 0,5 proc. wartości aktywów rocznie. Dodatkowe 0,1 proc. wartości aktywów za osiągnięty wynik może pobrać instytucja finansowa w przypadku, gdy inwestycja ma dodatnią, wyższą niż stopa referencyjna, stopę zwrotu.

Jak to wygląda w przypadku OFE? Limit początkowo wynosił 7 proc., następnie 3,5 proc., a obecnie – 1,75 proc. Ponadto, w OFE pobierane są dodatkowe opłaty za zarządzanie aktywami – nawet do 0,54 proc. rocznie od wartości aktywów i do 0,06 proc. wartości aktywów za wynik zarządzania.

PPK odróżnia od OFE także to, że środki są całkowicie prywatne i można je wypłacić w dowolnym momencie.